مالک

1-روابط مدیر و ساکنین ساختمان

متن های اینجا متن است

7-مدل های مختلف وصول شارژ در ساختمان های مسکونی و تجاری در کشور

مدل های مختلف وصول شارژ در ساختمان های مسکونی و تجاری در کشور تعیین شارژ بر اساس متراژ کلیه هزینه ها

8-تقسیم هزینه های ساختمان به صورت مساوی و بر اساس متراژ

ماده ۴-قانون تملک آپارتمان ها : حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای

9-انچه مالک باید بداند

در جلسات مجمع حتما شرکت کنید ، زیرا قانونگذار برای تصمیماتی که در مجمع اخذ می شود مشروط به عدم

10-آیا مدیریت ساختمان شما بر اساس قانون است ؟؟/

آیا مدیریت ساختمان شما بر اساس قانون است ؟؟/ برای تشکیل جلسات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده لازم

11-نشانی قانونی مالکین

نشانی مالکین نشانی مالکین برای ارسال کلیه دعوتنامه ها و اعلام تصمیمات مذکور در این قانون همان محل اختصاصی آنها درساختمان

12-تامین پارکینگ ساختمان

رآی هیئت عمومی دیوانعدالت اداری تاریخ: 07 مرداد 1386 کلاسه پرونده: 805/84 شماره دادنامه: 86/318موضوع رأی: ابطال بخشنامه‎هاي شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/82 و 24561/34/1

13-انتقال پارکیگ به صورت مجزا به افراد غیر مالک ممنوع است

تاریخ: 20 خرداد 1387کلاسه پرونده: 520/84شماره دادنامه: 87/169 موضوع رأی: ابطال بندهاي 15 و 16 دستورالعمل تفکيک آپارتمانها به شماره 142190/41/1

14- اعتراض مالکین نسبت به مصوبات مجامع و هیات مدیره

روش قانونی اعتراض مالکین نسبت به مصوبات مجامع و هیات مدیره 1- اعتراض به  سهمیه یا میزان محاسبه شده شارژ  این اعتراض

15-حق رأی مستاجرردر ساختمان

حق رأی مستأجر در قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی برای مستأجر هیچگونه حقی در رابطه با حضور در مجامع

16-وکالت‌نامه معتبر

وکالت‌نامه معتبر ماده ۹ آئین نامه اجرائی قانون‌ تملک " آپارتمان‌ها کسی که به عنوان نماینده یکی از شرکاء تعیین شده‌باشد قبل

17-مواظب تصمیمات غیر قانونی باشید

مواظب تصمیمات غیر قانونی باشید مجامع ومدیران نمی توانندبه عنوان مثال اجاره به مجردرا ممنوع کنند. این موضوع ممانعت ازحق تلقی

18-اطلاعیه ها ودعوت

  رعایت ضوابط به صورت دقیق دعوت شرکاواحراز رسمیت ارسال دعوتنامه برای حضور مالکین در تبصره ماده 6 و ماده 7 قانون

19-شارژ،عدم پرداخت شارژ،شارژآپارتمان های خالی ،جرائم عدم داخت شارژ

در قانون برای عدم پرداخت شارژ چه  تمهیداتی  وجود دارد . ؟ در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یاموثر

20-سابقه سکونت بیشتر موجب حق بشتر نیست .

برخی ساکنین بواسطه سابقه سکونت بیشتر علاقمند هستند که همواره به عنوان مدیر و یا یک مالک دارای صاحب حق

بلوار افریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش صانعی برج امیر پرویز تلفن (021)88872072 , (021)88795996

تمامی حقوق برای تثبیت محفوظ است
By AvisHost | By Avis Design