نمونه آگهی های ساختمان وفرم ها

1-"مدیریت ساختمان " تهیه نامه برای تغییر امضا خطاب به صاحبان امضا قبلی

"مدیریت ساختمان " تهیه نامه برای تغییر امضا خطاب به صاحبان امضا قبلی جنابان آقایان ....................  و ..................... با سلام و احترام با

2-"مدیریت ساختمان " تهیه نامه برای تغییر امضا خطاب به صاحبان امضا قبلی

"مدیریت ساختمان " تهیه نامه برای تغییر امضا خطاب به صاحبان امضا قبلی جنابان آقایان ....................  و ..................... با سلام و احترام با

3-"مدیریت ساختمان " تهیه نامه برای تغییر امضا خطاب به صاحبان امضا قبلی

"مدیریت ساختمان " تهیه نامه برای تغییر امضا خطاب به صاحبان امضا قبلی جنابان آقایان ....................  و ..................... با سلام و احترام با

4-صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برج ..........................

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده برج .......................... تاریخ 06/02/98 پیرو آگهی اعلامی که حسب گواهی مدیر داخلی  ساختمان به تمامی مالکین اعلام

5-فاصله آگهی ها ی دعوت

الف ـ مجمع عمومی‌ مالکان ماده 4 ـ نحوه تشکیل مجمع : مجمع مالکان با حضور 41 نفر از اعضاء (یا

6-نمونه صورتجلسه تحویل مدیریت به مدیران منتخب

صورتجلسه  در تاریخ ...............................  جلسه مشترک مدیران سابق و منتخب جدید تشکیل است .  مدارک ذیل تحویل آقای .......................................عضو هیئت مدیره گردید  1-

7-نمونه آگهی دعوت به مجمع عمومی  عادی

نمونه آگهی دعوت به مجمع عمومی  عادی                           

8-نمونه صورتجلسه مجامع عمومی

نمونه صورتجلسه مجامع عمومی پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه /مجمع عمومی فوق العاده مورخه ................................. جلسه مجمع در

9-نمونه صورتجلسات هیئت مدیره

نمونه صورتجلسات هیئت مدیره  درتاریخ ................................جلسه هیئت مدیره  راس ساعت ..........در محل ................با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل گردید .  حسب اعلام 

10-اطلاعیه ها ودعوت

  رعایت ضوابط به صورت دقیق دعوت شرکاواحراز رسمیت ارسال دعوتنامه برای حضور مالکین در تبصره ماده 6 و ماده 7 قانون

بلوار افریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش صانعی برج امیر پرویز تلفن (021)88872072 , (021)88795996

تمامی حقوق برای تثبیت محفوظ است
By AvisHost | By Avis Design