مستأجر

1-نکات مختص به مستاجر

مستاجر حق حضور در جلسات مجمع را بدون داشتن حق رأی دارد . مستاجر فقط مسئول پرداخت هزینه های مصرفی

2-آنچه مستاجر باید بداند

مستاجر حق حضور در جلسات مجمع را بدون داشتن حق رأی دارد . مستاجر فقط مسئول پرداخت هزینه های مصرفی

3-حق رأی مستاجرردر ساختمان

حق رأی مستأجر در قانون تملک آپارتمان‌ها و آئین نامه اجرائی برای مستأجر هیچگونه حقی در رابطه با حضور در مجامع

4-مواظب تصمیمات غیر قانونی باشید

مواظب تصمیمات غیر قانونی باشید مجامع ومدیران نمی توانندبه عنوان مثال اجاره به مجردرا ممنوع کنند. این موضوع ممانعت ازحق تلقی

5-انتخاب مستاجر به عنوان هیئت مدیرخ یا مدیر

بتوجه به اینکه در قانون تملک آپارتمان ها مجمع عموم انتخاب مدیر خارج از شرکا را دارد لذا با استفاده

6-حق اعتراض مستاجر نسبت به هزینه های جاری

حق اعتراض مستاجر نسبت به هزینه های جاری  مستاجر حق اعتراض به آن بخش از هزینه های جاری که به وی

7-حق رأی مستاجر در مجامع عمومی

خطاب  قانون و آئین نامه تملک آپارتمان ها فقط به مالک و شریک است و هیچ اشاره ای به ذینفع

8-معافیت مستاجر از پرداخت هزینه های عمرانی و تعمیرات

هزینه های مرتبط به بازسازی مشاعات ساختمان و به طور کلی هر هزینه ای که متصل به موضوعات عمرانی در

9-انواع مدیریت در ساختمان ها

  ماده 6 قانون‌ تملک آپارتمان‌ها " چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور

10-آثارآراءاکثریت درمجامع ساختمان

"مدیران ساختمان"آثارآراءاکثریت درمجامع ساختمان رأی اکثریت (مطلق، نسبی) که توسط مجامع برابرقانون اخذمی‌شودنسبت به‌تمامی مالکین اعم ازغایب ومخالف معتبراست. دراخذ تصمیمات مجامع

11-میزان شارژقابل وصول از مستاجر

"مدیران ساختمان"  مستأجر می‌تواند به جانشینی مالک هزینه‌های مرتبط به وی (غیر مصرفی) را رأساً پرداخت نماید و از اجاره‌بها کم

بلوار افریقا نرسیده به چهارراه جهان کودک نبش صانعی برج امیر پرویز تلفن (021)88872072 , (021)88795996

تمامی حقوق برای تثبیت محفوظ است
By AvisHost | By Avis Design